Skip to main content

Forms, Pamphlets, Leaflets (Welsh Language)

Volume 100: debated on Wednesday 25 June 1986

The text on this page has been created from Hansard archive content, it may contain typographical errors.

asked the Secretary of State for Social Services if he will list those forms, pamphlets and leaflets produced by his Department which are available in a Welsh language version or in a bilingual Welsh-English version.

The current Department of Health and Social Security forms, pamphlets and leaflets available in a Welsh language version are as follows:MAE'R TAFLENNI A'R FFURFLENNI HYN AR GAEL YN GYMRAEG:THE FOLLOWING LEAFLETS AND FORMS ARE NOW AVAILABLE IN WELSH:TAFLENNILEAFLETS

D 11Triniaeth y Gwasanaeth Iechyd Gwladol i'r Dannedd—Faint mae'n gostio a sut i gael triniaeth am ddim.
NHS Dental Treatment—What it costs and how to get free treatment.
G 11Sbectolau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol—Faint mae dhw'n costio a sut i'w cael am ddim.
NHS Glasses—How much they cost and how to get them free.
FB2Pa Fudd-dâl?
Which Benefit?
FIS 1Atodiad Incwm Teulu—Help i deuluoedd ar gyflog isel.
Family Income Supplement—Help for families on a low wage.
RR 1Pwy sy'n talu llai o rent a threthi.
Who Pays Less Rent and Rates.
SB 1Cymorth Ariannol—Gallwch wneud cais am Fudd-dâl Atodol.
Cash Help—You can claim Supplementary Benefit.
FB 20Gadael yr Ysgol—Canllaw i Nawdd Cymeithasol.
Leaving School—A pocket Guide to Social Security.
SA 30Costau Meddygol mewn Gwledydd Tramor.
Medical Costs Abroad.
BUDD-DÂL ATODOL
SUPPLEMENTARY BENEFIT
A 1Cais am Fudd-dâl Atodol.
Claim for Supplementary Benefit.
SP 1Cais am Bensiwn Atodol.
Claim for Supplementary Pension.
B 1Cais am Fudd-dâl Atodol.
Claim for Supplementary Benefit.
B 1(SL)Cais am Fudd-dâl Atodol gan bobl ifanc di-waith sydd newydd adael yr ysgol.
Claim for Supplementary Benefit by Unemployed School Leavers.
B 1 (Myfyriwr)Ffurflen Gais i Fyfyrwyr sy'n gwneud cais am Fudd-dâl Atodol pan fyddant ar Wyliau.
B 1 (Student)Claim for Students claiming Supplementary Benefit while on vacation.
WSW 18Llythyr yn hysbysu beth sy'n digwydd ar ol cyflwyno cais am Fudd-dâl atodol.
Letter advising what happens after Supplementary Benefit claim submitted.
FP 95Cais am Dystysgrif talu am brisiau pres-gripsiwn ymlaen llaw.
Application for Certificate of prepayment of prescription charges.

BUDD-DÂL SLWCH A BUDD-DÂL ANALLUEDD
SICKNESS BENEFIT AND INVALIDITY BENEFIT
SC1 (Diw)Ffurflen Gais am Fudd-dâl Salwch
SC1 (Rev)Sickness Benefit Claim Form.
SSP 1(E)Tâl Salwch Statudol Grwpiau Eithriadol
Statutory Sick Pay Excluded Groups.
SSP 1(T)Tâl Salwch Statudol Achosion Cyfnewid
Statutory Sick Pay Transfer Group.
BF 11CCais am ychwanegiad mewn budd-dâl ar gyfer plentyn/plant.
Claims for Increase of Benefit for Child (ren)
BF 11WMCais am Fwy o Fudd-dal i'ch Priod
Claim for Increase of Benefit for Spouse.
BF 11 (Nodiadau)Nodiadau ar Fudd-dal Salwch ac ar Godiadau i Bobl Ddibynnol
BF 11 (Notes)Notes on Sickness Benefit and on Increases for Dependants
BF 134Datganiad am Lyfr Archebion ar Goll
Missing Order Book Declaration.
BF 225Cais am Godiad Mewn Budd-dâl ar Gyfer Priod a Phlant.
Claim for increase of benefit for spouse and children.
BS 2Llythyr i ymgeisydd yn goryn pam na wnaed cais mewn pryd.
Letter to claimant asking for reason for late claim.
BS 4Gwrthod budd-dâl salwch—amod y cyfra-niad cyntaf heb ei fodloni.
Notice of disallowance—first contribution condition not satisfied.
BS 6Gwrthod budd-dâl salwch—amod yr ail gyfraniad heb ei fodloni.
Notice of disallowance—second contribution condition not satisfied.
BUDD-DAL MAMOLAETH
MATERNITY CLAIM
BM 4Cais am Fudd-dâl Mamolaeth
Claim for Maternity Benefit
BM 9Hysbysiad am roi Budd-dâl Mamolaeth
Notice of award of Maternity Allowance
BM 9AAnfonir gyda'r ffurflen BM 9 pan roir Lwfans Mamolaeth ar raddfa is neu am lai o amser na chyfnod llawn.
Issued with form BM 9 when Maternity Allowance awarded at reduced rate or for less than full period.
BM 12Llythyr yn gofyn pam na wnaed cais an Lwfans Mamolaeth mewn pryd
Letter requesting reason for late claim for Maternity Allowance.
PENSIWN YMDDEOL
RETIREMENT PENSION
BR 1Ffurflen gais am Bensiwn Ymddeol ar eich yswiriant eich hun
Claim form for Retirement Pension on own insurance.

BUDD-DAL SLWCH A BUDD-DAL ANALLUEDD
SICKNESS BENEFIT AND INVALIDITY BENEFIT
BR 1CFfurflen gais am Bensiwn Ymddeol—gwraig sy'n dibynnu ar bensiynwr wrth gyrraedd 60 oed.
Claim form for Retirement Pension—dependant wife of pensioner on reaching age 60.
BR 33MGwahoddiad i geisio pensiwn ymddeol ar gyfer dyn sydd wedi talu yswiriant ac ar fin cyrraedd ei 65.
Invitation to claim Retirement Pension to insured man approaching age 65.
BR 33WGwahoddiad i geisio pensiwn ymddeol ar gyfer dynes sydd wedi talu yswiriant ac ar fin cyrraedd ei 65.
Invitation to claim Retirement Pension to insured woman approaching age 60.
BR 61Hysbysiad am newid mewn amgylchiadau.
Notification of change of circumstances.

CARDIAV A CHYFRANIADAU YSWIRIANT INSURANCE CARDS AND CONTRIBUTIONS

CF8Ffurflen gais am Rif Yswiriant Gwladol Application for a National Insurance Number.
CF 112ACais am beidio â thalu cyfraniadau Request for Contribution Arrears.
GRANT MARWOLAETH
DEATH GRANT
BD 1Ffurflen Gais
Claim Form.
AMRYWIOL
MISCELLANEOUS
MF 2Cais am dystysgrif geni
Letter to claimant requesting birth certificate.